Mensen met een psychische kwetsbaarheid worden minder gestigmatiseerd als ze werk hebben. Dat bleek uit een peiling onder 2500 Nederlanders.
Mark Bench geeft les over het maken van een CAT aan GZ psychologen in opleiding bij RINO Amsterdam.
In dit project onderzoeken we de huidige stand van zaken van de actuele kennis over ernstige psychiatrische aandoeningen en verslaving.
Mark Bench bracht voor Verslavingspreventie Nederland in beeld met welke monitors, welke kennis bij welke doelgroep in kaart gebracht kan worden ten behoeve van regionale planning van preventie, advies en agendasetting.
Effectieve reclassering vereist up-to-date kennis over dit verband, over kennis over de protectieve en risicofactoren hierbij, én over adequate toepassing van deze kennis bij de verschillende werkzaamheden om de doelstelling van verslavingsreclassering -het voorkomen van recidive- te behalen.
Mark Bench bracht in het onderzoek Investeren in Verslavingspreventie alle in de Nederlandse verslavingszorg gebruikte producten in kaart en beoordeelde deze op kwaliteit en bruikbaarheid.
Scroll to top