Privacyverklaring

VOF Mark Bench, gevestigd aan de Rhôneweg 16 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Essentie van dit reglement is dat alle gegevens en informatie van klanten als strikt persoonlijk en vertrouwelijk wordt beschouwd. Belangrijk is dat deze informatie alleen na uw toestemming, aan derden wordt verschaft.

 

Contactgegevens:

www.markbench.nl

Rhôneweg 16

1043 AH Amsterdam

+31621523937

mail@markbench.nl

 

Persoonsgegevens en doel

Mark Bench verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Mark Bench verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

 

Mark Bench verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief (als u zich daarvoor heeft aangemeld)

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mark Bench neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mark Bench) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mark Bench bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrief: Naam/mailadres van aanmelding tot afmelding.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mark Bench verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Technische kenmerken van uw bezoek aan de website worden in zogenaamde logfiles bijgehouden. Deze gegevens worden niet tot uw persoon herleid. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van veiligheid en foutopsporing bewaard en worden vernietigd zodra deze niet meer nodig zijn.

 

Nieuwsbrief
Er wordt alleen een nieuwsbrief (via Mailchimp) via de mail gestuurd aan contactpersonen die hiervoor toestemming hebben gegeven. De gegevens die u verstrekt voor het verkrijgen van de nieuwsbrief zijn alleen bij Mark Bench bekend en worden niet verstrekt aan derden. U kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief door de unsubscribe-toets onder aan de nieuwsbrief aan te klikken. Mark Bench heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Mailchimp die de veiligheid van persoonsgegevens garandeert.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mark Bench en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@markbench.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mark Bench wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mark Bench neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@markbench.nl

Scroll naar boven